Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – znacznie większa ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego często posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.