Jak przebiegają szkolenia ABI

Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria musi spełniać kandydat?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.